Všeobecné obchodné podmienky

 1.1   V prípade, ak Nájomca zruší objednávku k Predmetu nájmu najneskôr 30 dní pred dňom začatia nájmu (t. j. ak odstúpi 30 dní pred dňom odovzdania Predmetu nájmu do užívania) z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, zaväzuje sa zaplatiť Prenajímateľovi odstupné vo výške prvej časti nájomného.

1.2   V prípade, ak Nájomca zruší objednávku k Predmetu nájmu menej ako 30 dní pred dňom začatia nájmu (t. j. ak odstúpi menej ako 30 dní pred dňom odovzdania Predmetu nájmu do užívania) z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, zaväzuje sa zaplatiť Prenajímateľovi odstupné vo výške dohodnutého Nájomného.

1.3   Uhradenú zálohu za konkrétny tovar (svadobné šaty, spoločenské šaty) je možné preložiť na iný termín alebo zameniť za iný tovar len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch po odsúhlasení zo strany prenajímateľa. Uhradenú zálohu nie je možné preniesť na inú osobu. 

1.4   Nájomca sa zaväzuje vrátiť Predmet nájmu nepoškodený v pôvodnom stave. 

1.5   Nájomca je povinný vrátiť Predmet nájmu prvý pracovný deň nasledujúci po udalosti, na ktorú si Predmet nájmu prevzal do užívania, t. j. v deň skončenia nájmu, inak vždy v pondelok v čase do 17.00 hod, resp. podľa dohody s Prenajímmateľom. Za každý deň omeškania nad rámec dohody, sa Nájomca zaväzuje Prenajímateľovi zaplatiť pokutu vo výške 50 Eur. 
 

1.6 V pripade poškodenia Predmetu nájmu, sa Nájomca zaväzuje nahradiť Prenajímateľovi spôsobenú škodu. V prípade nadmerného znečistenia (hnedé až čierne z exteriéru, fľaky od trávy, vosku, nástreku..) sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi poplatok za čistenie vi výške 50-100 Eur. V prípade, ak vznikne na šatách neodstrániteľná škoda (prepálenie, neodstrániteľné znečistenie, roztrhnutie a podobne), Nájomca sa zaväzuje Prenajímateľovi zaplatiť pokutu do výšky predajnej šiat, uvedenej v rezervačného zmluve.

1.7. Pri rezervácii termínu je potrebné uhradiť poplatok  (10 Eur) za skúšanie svadobných šiat, ten je v prípade zrušenia skúšky  nevratný a neprenosný na inú osobu.